جستجوی برچسب

داود قاسمی

وسترن بلات (Western Blotting)

اساس کار و انواع روش‌های وسترن بلات (Western Blotting) داود قاسمی1، نوشین زمان‌پور2 1- دانشجوی کارشناسی ارشد ایمونولوژی پزشکی، مرکز تحقیقات آلرژی و بیماری‌های آلرژیک، دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2-دانشجوی کارشناسی ارشد زیست فناوری میکروبی، گروه زیست‌شناسی دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: وسترن بلات (پروتئین بلات، ایمونوبلات)…
situs slot online gacor