جستجوی برچسب

خون شناسی

راهنمای تهیه دستورالعمل‌های اجرایی استاندارد (SOP) برای آزمایشگاه خون…

سازمان جهانی سلامت (WHO) راهنمای تهیه دستورالعمل‌های اجرایی استاندارد (SOP) برای آزمایشگاه خون شناسی علی اصغر صفری فرد، کارشناس ارشد خون شناسی و بانک خون safarifardas@Gmail.com     فصل هفتم: اندازه‌گیری هموگلوبین   فرآورده رفرانس هموگلوبین سیانید Haemoglobincyanide (HiCN) در سال 1965 توسط ICSH…

راهنمای تهیه دستورالعمل‌های اجرایی استاندارد (SOP) برای آزمایشگاه خون…

سازمان جهانی سلامت (WHO)   راهنمای تهیه دستورالعمل‌های اجرایی استاندارد (SOP) برای آزمایشگاه خون شناسی   علی اصغر صفری فرد، کارشناس ارشد خون شناسی و بانک خون safarifardas@Gmail.com   فصل چهارم: گزارش نتایج عمومی تمام گزارش‌ها باید توسط فرد صاحب صلاحیت از کارکنان آزمایشگاه، اعتبار سنجی (validated)…

راهنمای تهیه دستورالعمل‌های اجرایی استاندارد (SOP) برای آزمایشگاه خون…

  Blood Safety and Clinical Technology Guidelines on Standard Operating Procedures for Haemathology WHO, South-East Asia Region www.searo.who.int راهنمای تهیه دستورالعمل‌های اجرایی استاندارد (SOP) برای آزمایشگاه خون شناسی فصل سوم: ایمنی آزمایشگاه علی اصغر صفری فرد، کارشناس ارشد خون شناسی و بانک خون…

SOP برای آزمایشگاه خون شناسی

راهنمای تهیه دستورالعمل‌های اجرایی استاندارد (SOP) برای آزمایشگاه خون شناسی فصل اول: کلیات Blood Safety and Clinical Technology Guidelines on Standard Operating Procedures for Haemathology WHO, South-East Asia Region www.searo.who.int  علی اصغر صفری فرد، کارشناس ارشد خون شناسی و بانک خون safarifardas@Gmail.com …
slot deposit qris