جستجوی برچسب

خانم مهندس کاوه

 آشنائی با اصول نظام آراستگی 5S

 آشنائی با اصول نظام آراستگی 5S و پياده‌سازی آن به صورت عملی در آزمایشگاه و اتاق تمیز دپارتمان آموزش‌های درون سازمانی افق فارمد امید مجدی: تسهیل‌گر سیستم آموزش با همکاری سرکار خانم مهندس کاوه  شکل‌گیری 5S اهمیت به عوامل محیطی کار برای افزایش بهره‌وری از اوایل قرن بیستم موردتوجه قرار گرفت، اما بعد از جنگ جهانی دوم این موضوع…