جستجوی برچسب

حسین هوشیار

 میکروسپوریدیوزیس و روش‌های تشخیص

 اهمیت میکروسپوریدیوزیس و روش‌های تشخیص آزمایشگاهی آن ابراهیم کاظمی، دکترای انگل‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز ibrahimkazemi54@gmail.com حسین هوشیار، دکتری انگل‌شناسی گروه انگل‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان hooshyar4@yahoo.com چکیده: میکروسپوریدیاها انگل‌های داخل سلولی اجباری تک‌یاخته‌ای هستند. این…
situs slot online gacor