جستجوی برچسب

حسین حاجی ابوالحسنی

ارتباط کم‌خونی فقر آهن با هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1C)

ارتباط کم‌خونی فقر آهن با هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1C) نجمه فکری، کارشناس ارشد بیوشیمی، سوپروایزر و مسئول بخش بیوشیمی آزمایشگاه پاسارگاد، کرج،   ایمیل pasargadzzma@yahoo.com. حسین حاجی ابوالحسنی، دکترای علوم آزمایشگاهی، مؤسس و مسئول فنی آزمایشگاه پاسارگاد، کرج،   ایمیل pasargadzzma@yahoo.com. مرضیه حاجی ابوالحسنی، پزشک عمومی، کرج، ایمیل…
situs slot online gacor