جستجوی برچسب

جواد سنچولی

 نقش mi-RNAها در پاتوژنز و درمان بیماری لوپوس اریتماتوس سیستمیک

 نقش mi-RNAها در پاتوژنز و درمان بیماری لوپوس اریتماتوس سیستمیک جواد سنچولی ۱ ، ابراهیم نقی پور ۲، مرضیه سنچولی ۳ ۱ دانشجوی رشته ایمونولوژی پزشکی مقطع Ph.D دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۲ و ۳ کارشناسان ارشد دانشگاه آزاد اسلامی چکیده: میکرو RNAها (mi-RNAs) برای اول‌بار به‌عنوان RNAهای تنظیمی کشف شدند که زمان‌بندی رشد لارو C.elegans را…

متدهای کونژوگاسیون آنتی‌بادی‌ها و مصارف درمانی آنتی‌بادی‌های کونژوگه شده

 متدهای کونژوگاسیون آنتی‌بادی‌ها و مصارف درمانی آنتی‌بادی‌های کونژوگه شده نویسنده: جواد سنچولی دانشجوی رشته ایمونولوژی، مقطع دکترای تخصصی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد E.mail: sanchoolij921@mums.ac.ir  خلاصه آنتی‌بادی‌ها به عنوان ماکرومولکول‌های بزرگ در تشخیص و درمان موردتوجه هستند. تمام آنتی‌بادی‌ها و ساب‌کلاس‌های متعدد آنها از واحدهای…

اینترابادی‌

اینترابادی‌ها و مصارف درمانی آن جواد سنچولی، دانشجوی رشته ایمونولوژی پزشکی مقطع Ph.d، دانشگاه علوم پزشکی مشهد E.mail: sanchoolij921@mums.ac.ir مقدمه آنتی‌‌بادی‌های معمولی از سلول‌های پلاسماسل ترشح می‌شوند و اصولاً در محیط خارج سلولی فعال هستند. در مقابل این آنتی‌بادی‌های طبیعی که طویل و دوزنجیره‌ای هستند، اینترابادی‌ ها قرار دارند…
rtp live gacor