جستجوی برچسب

جواد اسداللهی

ویروس‌های نوظهور عامل بیماری خونریزی‌دهنده حاد

ویروس‌های نوظهور عامل بیماری خونریزی‌دهنده حاد حسین شعاعی دیزج: کارشناس ارشد بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز علی خدایی آذر خیاوی: کارشناس بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل جواد اسداللهی: کارشناس پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل زلیخا ابراهیم‌زاده: کارشناس هوشبری، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل فاطمه فرجی مزرعه خلف: کارشناس علوم…
rtp gacor