جستجوی برچسب

تکنیک کریسپر

کریسپر

معرفی تکنولوژی جدید ویرایش ژنومی با نام کریسپر مرجان حیدرزاده عضو هیئت علمی گروه بیولوژی پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی پژوهشگاه استاندارد   سیستم کریسپر تناوب‌هایِ کوتاهِ پالیندرومِ فاصله‌دارِ منظمِ خوشه‌ای  (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) یا به اختصار CRISPR  بخشی از DNA  پروکاریوت هستند که حاوی…
slot gacor