جستجوی برچسب

توکسوکاریازیس

مروری بر توکسوکاریازیس (1)

مروری بر توکسوکاریازیس قسمت اول نگار اسدی1، دکتر شهرام خادم وطن 2 1- کارشناس ارشد انگل‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 2- دانشیار انگل‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مقدمه: توکسوکاریازیس انسانی، عفونت انگلی مشترک میان انسان و حیوان با انتشار جهانی است. توکسوکاراها در سلسله حیوانات، شاخه نماتودا، راسته آسکاریدیدا و…
rtp gacor