جستجوی برچسب

تومورهای مغزی DIPG

مطالعات شناسایی راهبردهای درمان بالقوه تومورهای مغزی DIPG در کودکان

آزمایشگاه و بالین مطالعات شناسایی راهبردهای درمان بالقوه تومورهای مغزی DIPG در کودکان دکتر محسن منشدی آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر منشدی www.manshadilab.com اهداف بالقوه درمانی یک تومور مغزی غیرقابل جراحی اطفال در یک گلیوم پایه مغزی داخلی منتشر (DIPG)، با دو مطالعه جداگانه شناسایی شدند. مسدود کردن این اهداف با داروهای تحقیقاتی،…
rtp gacor