جستجوی برچسب

توالی یابی

آزمایش‌های مشتری‌مدار

آزمایش‌های مشتری‌مدار* دکتر زهرا لشکری دکترای علوم آزمایشگاهی دکترای تخصصی ژنتیک مولکولی پاورقی: *منظور آزمایش‌هایی هستند که توسط خود فرد و بدون نیاز به نسخه پزشک با استفاده از کیت‌های خریداری شده از داروخانه و یا توسط دستگاه‌های مستقر شده در داروخانه‌ها و یا سایر مراکز انجام می‌شود و در اغلب موارد تفسیر آن توسط خود بیمار میسر…
situs slot online gacor