جستجوی برچسب

توارث در روانشناسی

نقش ژنها در شخصیت و روان انسان

نقش ژنها در شخصیت و روان انسان پروفسور داریوش فرهود، شاهین اسعدی*، الهام علیزاده میلانی (دانشجویان ژنتیک مولکولی ) منصوره علیزاده میلانی   ( کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، مدرس دانشگاه ) دکتر جلیل باباپور ( دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه تبریز ) *: شاهین اسعدی ( نویسنده مسئول ) پیشگفتار : چرا بعضي افراد شاد و گروهي…
situs slot online gacor