جستجوی برچسب

تغذیه و سرطان

اپیدمیولوژی تغذیه و سرطان: داستان دو شهر

اپیدمیولوژی تغذیه و سرطان: داستان دو شهر زهرا قدس، کارشناس آزمایشگاه چکیده اخیراً دکتر جان ایونیدیس  Ioannidis  این پرسش را مطرح کرد که آیا می‌توان بین اپیدمیولوژی تغذیه و قوانین علمی معتبر، صلح و آشتی برقرار کرد و خاطرنشان کرد که این رشته به اصلاحات بنیادی احتیاج دارد. یکی از این اصلاحاتی که او از آن دفاع می‌کرد بیشتر شدن…