جستجوی برچسب

تضمین کیفیت خارجی

ویژگی‌های عملکرد سنجشی برای ارزیابی کیفیت خارجی – تعاریف و توصیف‌ها

ویژگی‌های عملکرد سنجشی برای ارزیابی کیفیت خارجی – تعاریف و توصیف‌ها دکتر حسن بیات دکترای علوم آزمایشگاهی خلاصه: تضمین کیفیت خارجی (ت‌ک‌خ) امری حیاتی است برای تضمین قابل‌قبول بودن کیفیت سنجشی در آزمایشگاه پزشکی. یک عنصر کلیدی در هر برنامه‌ی ت‌ک‌خ، وجود ویژگی عملکرد سنجشی (و‌ع‌س) برای هر سنجامد است تا آزمایشگاه بتواند از آن برای ارزیابی…
rtp live gacor