جستجوی برچسب

تریکوفیتون تونسورنس

میکوزهای پوستی (بخش پایانی)

میکوزهای پوستی بخش پایانی دکتر محمد قهری www.ghahri.ir   ادامه بحث در مورد ویژگی‌های گونه‌های مهم درماتوفیت‌ها   تریکوفیتون تونسورنس Trichophytontonsurans تریکوفیتون تونسورنس یک گونه‌ی آنتروپوفیلیک (انسان‌دوست) است که غالباً در کشورهای غربی از ضایعات درماتوفیتی جدا می‌شود. فرم تلئومرفی این قارچ تاکنون شناخته نشده است.…
slot gacor