جستجوی برچسب

ترپونین قلبی

بیومارکرهای پروگنوستیک در سندرم‌های کرونری حاد

بیومارکرهای پروگنوستیک در سندرم‌های کرونری حاد دکتر سید مهدی زرگریان: دکترای علوم آزمایشگاهی علی مرادی: کارشناس ارشد بیوشمی   چکیده هدف مطالعه. ترپونین قلبی (cTn) نقش مهمی در ارزیابی سرانجام سندرم کرونری حاد (ACS) ایفا می‌کند، معذلک ارزش پروگنوستیک cTn مطلق نیست. در این مقاله نقش بیومارکرهای اختلال بطن چپ، استرس همودینامیک،…