جستجوی برچسب

ترپونما پالیدوم

سیفیلیس: ظهور دوباره‌ی یک دشمن قدیمی

سیفیلیس: ظهور دوباره‌ی یک دشمن قدیمی شبنم موتابی کارشناس علوم آزمایشگاهی، کارشناس ارشد باکتری‌شناسی چکیده: سیفیلیس از عفونت با ترپونما پالیدوم زیرگونه‌ی پالیدوم، باکتری فنری شکلی ناشی می‌شود که هنوز قابل کشت نیست و معمولاً از طریق تماس جنسی با شریک آلوده یا از مادر آلوده‌ به جنین منتقل می‌شود. هیچ واکسنی برای پیشگیری از سیفیلیس…

ترپونما پالیدوم

ترپونما پالیدوم احمد کاظمی حسین آبادی، کارشناس علوم آزمایشگاهی این باکتری عامل بیماری سیفیلیس می‌باشد. خصوصیات میکروسکوپی: دارای ظاهری باریک به قطر 0/2 میکرون و طول متغیر 5 تا 15 میکرون و به صورت مارپیچ منظم می‌باشد. مارپیچ‌های ترپونما پالیدوم با رنگ‌آمیزی ایمنوفلورسانس و استفاده از میکروسکوپ دارک فیلد قابل مشاهده است. این…