مدیریت مقادیر بحرانی و اهمیت تهیه گستره محیطی در آزمایشگاه خون‌شناسی (1)

مدیریت مقادیر بحرانی و اهمیت تهیه گستره محیطی در آزمایشگاه خون‌شناسی (قسمت اول) دکتر حبیب‌اله گل‌افشان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز محمد اسماعیل خدمتی، کارشناس ارشد بیوشیمی دانشکده پیراپزشکی شیراز آزمایش CBC و شمارش افتراقی گلبول‌های سفید از مهم‌ترین آزمایش‌هایی هستند که در آزمایشگاه هماتولوژی بالینی انجام می‌شوند. گرچه آنالیزورهای جاری هماتولوژی، توانایی … ادامه خواندن مدیریت مقادیر بحرانی و اهمیت تهیه گستره محیطی در آزمایشگاه خون‌شناسی (1)