جستجوی برچسب

Moraxella catarrhalis

موراکسلا کاتارالیس   

موراکسلا کاتارالیسMoraxella catarrhalis     بیماری زایی- تشخیص آزمایشگاهی هما فروهش تهرانی(*)-عبدالفتاح صراف نژاد(**)-سعید مهدوی(***)-سعید صباغی(***)هومن وثوق(****)-عبدالرضا جوادی(****)- سارنگ یونسی(***)-مهدی طاهری امین(***)-پوران دخت سعادتی(****)-احمدحسینی(*****)-محسن غریب دوست(*****)-پرویز کنعانی(*****) *میکروبیولوژیست،  …
rtp live gacor