جستجوی برچسب

MicroRNA

MicroRNA و سرطان (9)

MicroRNA و سرطان (بخش نهم) زهرا اصغری لالمی (دانشجوی دکتری ژنتیک مولکولی)   کاربرد MicroRNA در سرطان کبد 1- هدف‌های درمانی microRNA ها در سلول‌های بنیادی سرطان کبد مطالعات اخیر نقش microRNA در فرآیندهای بیولوژیکی بسیاری را نشان داده است، از جمله تنظیم کارسینوژن‌زایی، به اشتراک‌گذاری هر دو عملکرد انکوژن‌ها و سرکوبگرهای انکو…

MicroRNA و سرطان (8)

MicroRNA و سرطان (بخش هشتم)  کاربرد MicroRNA در سرطان کبد زهرا اصغری لالمی (دانشجوی دکتری ژنتیک مولکولی)     کارسینوم هپاتوسلولار (سرطان کبد) کارسینوم هپاتوسلولار (HCC) پنجمین سرطان بدخیم شایع در سراسر جهان و سومین عامل مرگ ناشی از سرطان در بیماران است و در بیشتر موارد در بیماران با بیماری‌های مزمن کبدی مثل عفونت‌های ویروسی…

MicroRNA و سرطان (7)

MicroRNA و سرطان  (بخش هفتم)  زهرا اصغری لالمی (دانشجوی دکتری ژنتیک مولکولی)   کاربرد MicroRNA در سرطان پستان 1: مکانیسم‌های غیرتنظیمی miR در سرطان پستان بیان miR می‌تواند توسط مکانیسم‌های مختلفی تغییر کند که از آن جمله می‌توان موارد زیر را برشمرد: 1-1- ناهنجاری‌های کروموزومی: حذف، افزایش و جهش نمونه‌هایی از این ناهنجاری‌ها…

MicroRNA و سرطان (6)  

MicroRNA و سرطان (بخش ششم)  زهرا اصغری لالمی (دانشجوی دکتری ژنتیک مولکولی) microRNA و روش‌های درمان انواع سرطان پتانسیل microRNAها به‌عنوان هدف‌های درمانی در سرطان‌ها به‌وسیله‌ی بسیاری از مطالعات بررسی شده است. استراتژی‌های درمانی microRNAهای سرکوبگر تومور و هم microRNAهای انکوژنیک مهارکننده که در سال‌های اخیر به‌سرعت…

microRNA و سرطان (4)

microRNA و سرطان  (بخش چهارم)   زهرا اصغری لالمی (دانشجوی دکتری ژنتیک مولکولی)   microRNA ابزاری برای شناسایی و تشخیص سرطان تکنولوژی "Omics" شناسایی و درمان سرطان را به میزان زیادی تسهیل کرده است. ریزآرایه‌هایmicroRNA می‌توانند بیان چند صد ژن را در یک نمونه‌ی بافتی از طریق هیبریداسیون microRNAها با توالی‌های هدف نشان‌دارشده شناسایی

microRNA و سرطان (3)

microRNA و سرطان (بخش سوم)  زهرا اصغری لالمی (دانشجوی دکتری ژنتیک مولکولی) 1: اهمیت تغییر بیان microRNA در تومورها هاناهان و وینبرگ (1) پیشنهاد کردند که نشانه‌های سرطان در انسان، شامل 6 قابلیت بیولوژیکی (شامل حفظ سیگنالینگ پرولیفراتیو، فرار از سرکوبگران رشد، مقاومت در برابر مرگ سلولی، توانایی جاودانگی همانندساز،…

microRNA و سرطان (2)

microRNA و سرطان  (بخش دوم)   زهرا اصغری لالمی (دانشجوی دکتری ژنتیک مولکولی دانشگاه آزاد پرند) سرطان نتیجه‌ی خروج سلول‌ها از مسیرهای درست تنظیمی، تکثیری و تمایزی است. خودکارآمدی در سیگنال‌های رشد، غیرحساس شدن به سیگنال‌های مهارکننده‌ی رشد، اجتناب از مرگ سلولی برنامه‌ریزی‌شده، پتانسیل نامحدود تکثیر، حفظ رگ‌زایی و تهاجم بافتی و…

MicroRNA و سرطان (1)

MicroRNA و سرطان (بخش اول) زهرا اصغری لالمی (دانشجوی دکتری ژنتیک مولکولی دانشگاه آزاد پرند)   در سال‌های اخیر انواع متفاوتی از RNAها شناسایی شده‌اند که وظایفی بیش از نقش معمول RNA در نظریه‌ی اساسی زیست‌شناسی مولکولی واتسون دارند. در نظریه واتسون، RNA واسطه‌ی انتقال اطلاعات میان DNA و پروتئین است. این نقش به عهده‌ی mRNA است، اما…
slot deposit qris