جستجوی برچسب

dysbiosis

یک بیومارکر جدید و ساده برای سرطان کولورکتال

یک بیومارکر جدید و ساده برای سرطان کولورکتال دکتر حمیدرضا هجرانی، دکترای علوم آزمایشگاهی   دیس‌بیوز (dysbiosis= ناترازی همزیستی) میکروب‌های روده به ایجاد سرطان کولورکتال (CRC) کمک می‌کند. در این مطالعه وفور نسبی (Fn) fusobacterium nucleatum، (Fp) faecalibacterium prausnitzii، (Bb) bifididobacterium و (Lb) lactobacillus را در نمونه…
rtp gacor