جستجوی برچسب

فابری

سندرم آندرسون فابری

سندرم آندرسون فابری Anderson-Fabry Syndrome شاهین اسعدی (دانشجوی ژنتیک مولکولی)، دکتر علی نظیرزاده (متخصص ژنتیک مولکولی)، الناز حیدری (دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک) نگارنده مسئول: شاهین اسعدی (Geneticist) سندرم فابری، به‌عنوان بیماری فابری، بیماری اندرسون فابری، اختلال آنژیوکراتوماکورپوریس و یا بیماری کمبود آلفاگالاکتوزیداز شناخته…