جستجوی برچسب

دکتر احمد مرداني

نگارش مقاله پژوهشی

اصول تدوین و نگارش مقاله پژوهشی (Compilation and Writing Principles of Research Article)  گردآوری و تألیف: دکتر احمد مرداني استادیار مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون   مقــدمه در نگارش متون علمی بایستی از اصول مشخصی پیروی کرد که تقریباً در تمامی نشریه‌ها یکسان می‌باشد. هدف اصلی از نگارش، چاپ و انتشار یک مقاله، ارائه…
slot gacor