مکانیسم‌های مقاومت‌های آنتی‌بیوتیکی (2)

مکانیسم‌های مقاومت‌های آنتی‌بیوتیکی (بخش دوم) مهدی اکبری دهبالایی1، دکتر شهین نجار پیرایه2، ستار محمدی داربیدی3 1 دانشجوی دکترای تخصصی باکتری‌شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس 2 دانشیار باکتری‌شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس 3 کارشناس ارشد باکتری‌شناسی پزشکی در بخش قبل در مورد برخی از مکانیسم‌های مقاومت‌های آنتی‌بیوتیکی اشاره کردیم و در این شماره بقیه مکانیسم‌های مقاومت … ادامه خواندن مکانیسم‌های مقاومت‌های آنتی‌بیوتیکی (2)