بررسی میزان استرس اکسیداتیو سرم و مایع آسیت بیماران مبتلا به سیروز کبدی

بررسی میزان استرس اکسیداتیو سرم و مایع آسیت بیماران مبتلا به سیروز کبدی  در شهرستان تبریز  پریسا صمدزاده1، محمد رحمتی یامچی2، همایون دولتخواه3* 1. دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی، گروه بیولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر 2. دانشیار بیوشیمی بالینی،PhD، گروه بیوشیمی و آزمایشگاه‌های بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی … ادامه خواندن بررسی میزان استرس اکسیداتیو سرم و مایع آسیت بیماران مبتلا به سیروز کبدی