سندرم زلوگر Zellweger Syndrome

سندرم زلوگر Zellweger Syndrome شاهین اسعدی (دانشجوی ژنتیک مولکولی)، مهسا جمالی (کارشناس ارشد ژنتیک) نگارنده مسئول: شاهین اسعدی (Molecular Geneticist)   کلیاتی از سندرم زلوگر سندرم زلوگر که به‌عنوان سندرم سربروهپاتورنال نیز شناخته می‌شود یک اختلال ژنتیکی نادر است که با کاهش یا عدم وجود آنزیم پراکسی‌زوم کاربردی، در سلول‌های انسان همراه است. اختلالات طیف … ادامه خواندن سندرم زلوگر Zellweger Syndrome