سرطان پستان در مردان

آزمایشگاه و بالین سرطان پستان در مردان دکتر محسن منشدی آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر منشدی www.manshadilab.com manshadi@hotmail.com سرطان پستان در مردان تصور بر این است که سرطان پستان یک بیماری مخصوص زنان باشد، حال آنکه می‌تواند در  مردان  هم مشاهده شود. بروز سرطان پستان در مردان خیلی کمتر از زنان است،  حدود یک مورد در … ادامه خواندن سرطان پستان در مردان